การศึกษากลไกการทำงานของโปรตีนดื้อยาแบบหลายขนานและการพัฒนาเครื่องมือทดสอบอันตรกิริยาสำหรับคัดกรองโมเลกุลที่มีฤทธิ์ทางยา