การสังเคราะห์แคลเซียมซีโอไลต์จากเปลือกไข่ไก่เพื่อผลิตวัสดุคะตะลิสต์ชีวภาพ

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวณหทัย สอนประสาร, "การสังเคราะห์วัสดุคะตะลิสต์ชีวภาพชนิดแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกต", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9, 24 - 27 มีนาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2009 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exNahathai Sornprasarn, "การสังเคราะห์สารประกอบแคลเซียมบริสุทธิ์จากเปลือกไข่เพื่อผลิตสารประกอบไฮดรอกซี่ อะพาไทท์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 , 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย