การสังเคราะห์เมมเบรนคอมโพสิต Polybenzimidazole/Analcime สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน

Publish Year International Journal 1
2011 exNuannid Intaraprasi, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, "Preparation and properties of sulfonated poly(etheretherketone)/Analcime composite membrane for a proton exchange mem branefuel cell(PEMFC)", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 190-195
Publish Year National Conference 1
2008 exNuannid Intaraprasit, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, "Preparation and Properties of Sulfonated Poly (ether ether ketone)/Analcime Composite Membrane for a Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)", The 18th Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, 20 - 21 ตุลาคม 2008, ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย