การหาสภาวะที่เหมาะสมทางสถิติสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ผ่านการใช้ทอดแล้ว โดยกระบวนการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอน