(ยกเลิก) การศึกษาการผลิตการเก็บรวบรวม และรักษาสายพันธุ์ Jerusalem Artichoke โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ