การประยุกต์เทคนิคการสำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินค่าและจัดทำแผนที่ความชื้นดิน บริเวณพื้นที่วิจัยไร่มันสำปะหลัง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา