การศึกษาผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศป่าไม้และพืชเศรษฐกิจ