ศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมของไม้ตะกูและโอกาสความเป็นไปได้ของการลทุนปลูกสร้างสวนป่า

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "Marketing Potential of Mai Taku (Anthocephalus chinensis) and Investment Feasibility of Forest Plantations", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 445-457
Publish Year National Journal 1
2010 inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "ศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมของไม้ตะกู และโอกาสความเป็นไปได้ของการลงทุนปลูกสร้างสวนป่า", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 50-63