คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ไม้ตะกู

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Anatomical and Mechanical Properties of the Bur-Flower Tree (Anthocephalus chinensis)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 353-363
Publish Year National Journal 1
2010 inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติทางเคมีของไม้ตะกู", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 64-72