การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

Publish Year National Conference 1
2011 inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, "การคัดเลือกแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นหัวเชื้อสำหรับการทำปุ๋ยหมัก", การประชุมวิชาการครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2011, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย