การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลประเภท Codominant markers สำหรับยีนจำเพาะในบัวหลวงเพื่อการระบุความจำเพาะของพันธุ์ ตรวจสอบลูกผสม และวิเคราะห์คุณลักษณะยีน

Publish Year International Conference 1
2007 inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Determination of Intraspecific variation of Thai Sacred Lotus (Nelunbo nucifera Gaertn.) by using Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP). 2005, 97-99 ", Proceeding of 19th Lotus International Conference, 4 - 10 กรกฎาคม 2007, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 2
2008 exกนกวรรณ แดงสวัสดิ์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของบัวหลวงโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดีและเอเอฟแอลพี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, exกนกวรรณ แดงสวัสดิ์, exเมทินี กลัดมุข, exไพรัตน์ ทรงพานิช, exนิตย์ศรี แสงเดือน, exนิรันดร์ จันทวงศ์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของบัวหลวงและการตรวจสอบลูกผสมในกลุ่มบัวหลวงและกลุ่มบัวประดับสกุลนิมเฟีย", การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชาติ ครั้งที่ 6, 31 กรกฎาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย