การพัฒนารูปแบบการใช้งานของกล้วยไม้เพื่อการประดับตกแต่ง

Publish Year National Journal 1
2011 exน.ส.ดลยา หนูแก้ว, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวัสดุปลูกอัดเม็ดเพื่อทดแทนดินผสม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 111-114