การเปรียบเทียบการเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาของสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิสรุ่นที่2

Publish Year International Journal 1
2012 exIshiguri, F, exIizuka, K, exTanabe, J, exWedatama, S, exYokota, S, exYoshizawa, N, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "TECHNICAL NOTE: SOLID WOOD PROPERTIES OF EUCALYPTUS CAMALDULENSIS PLANTED FOR PULPWOOD PRODUCTION IN THAILAND", WOOD AND FIBER SCIENCE, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 108-110
Publish Year National Journal 2
2011 exทิพวรรณ สังข์ทอง, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การแปรผันของลักษณะทางสรีรวิทยาของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส สายพันธุ์ต่างๆ", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1-13
2010 exสุณิส ยอดนาม, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสรุ่นที่ 2 บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 37-49