การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสเพื่อปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยการฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี่ยงเนื้อเยื่อพืช