การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพชุด ELISA ต้นแบบที่จำเพาะต่อซีราลีโนน