ลักษณะทางสรีรวิทยาและพัฒนาการของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นต่อการให้ผลผลิต