การใช้ประโยชน์จากถั่วแดงญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ

Publish Year International Conference 1
2013 exAkatta Lumprom, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Cooking Methods on Azuki Bean Flour and Its Properties on Layer Cake Quality", ASEAN Food Conference ครั้งที่ 13, 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 2
2008 exสุวรนี ปารเจริญ, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของขนมปังข้าวกล้องหอมมะลิและฟลาวมันสำปะหลัง", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 14 - 15 มีนาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติเคมีกายภาพของถั่วอะซูกิ และการผลิตถั่วอะซูกิผงโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 11 - 12 กันยายน 2008, นนทบุรี ประเทศไทย