การศึกษาความชุกและการถ่ายทอด Robertsonian translocation ในฝูงโคพื้นเมือง