การเพิ่มมูลค่าของเถ้าลอยชีวมวลเพื่อผลิตคาร์บอนกัมมันต์และการใช้บำบัดน้ำเสียสีย้อม