การทดสอบวัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1) ในภาคสนาม: การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน

Publish Year International Journal 3
2010 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exKaewhom, P, exPumhom, P, exCanales, M, exde la Fuente, J, exStich, RW, "Immunization of rabbits with recombinant serine protease inhibitor reduces the performance of adult female Rhipicephalus microplus", TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1-2, เมษายน 2010, หน้า 103-106
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, exRoger W. Stich, "Molecular Cloning, Sequence Analysis, and Immune Recognition of Bm95 from Thai Strains of Rhipicephalus (boophilus) microplus", Animal Biodiversity and Emerging Diseases: Ann. N.Y. Acad. Sci., ปีที่ 1149, ธันวาคม 2008, หน้า 45-48
2006 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, exGunn Kaewmongkol, exTeeraphol Sirinarukmitr, "The Progress and Process of the Development of Anti-tick Vaccine Against Cattle Ticks (Boophilus microplus) in Thailand.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 276-283
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "A Comparative Analysis of Serpin Genes and Recombinant Proteins from Salivary Glands of Thai Cattle Ticks, Rhipicephalus microplus", THE JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PARASITOLOGY , ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 68-77
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Babesia canis in stray cats of Bangkok, Thailand. ", VI International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens, Buenos Aires - Argentina , 21 - 26 กันยายน 2009, Buenos Aires, Argentina. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
2009 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exChanphao, H., exRerkamnuychoke, W., exStich, R.W., "The Morphology of the engorged Rhipicephalus (Boophilus) microplus female midgut as determined with scanning electron and light microscopy. ", VI International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens, Buenos Aires - Argentina , 21 - 26 กันยายน 2009, Buenos Aires สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, exโรเจอร์ สติช, "ความก้าวหน้าและขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโคในประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย