การประเมินคุณภาพน้ำบริเวณทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยแมลงน้ำกลุ่มไทรคอบเทอร่า

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ, "Adult caddisfly fauna and physico-chemical parameters of Pasak Jolasit Dam, central Thailand", Entomological Research Bulletin, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า 55-58
2011 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Some observations on altered morphology in Amphipsyche meridiana (Hydropsychidae: Trichoptera) larvae from the Pasak Jolasit Dam Outlet, central Thailand", ZOOSYMPOSIA, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2011, หน้า 408-412
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Some observations on altered morphology in Amphipsyche meridiana (Hydropsychidae: Trichoptera) larvae from Pasakchonlasit Dam Outlet, central Thailand ", The 13th International Symposium on Trichoptera, University of ??d? , Bia?owie?a, Poland. , 22 - 27 มิถุนายน 2009, สาธารณรัฐโปแลนด์
2009 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Adult caddisflies faunas and physico-chemical parameters of Pasak Jolasit Dam, central Thailand.", The 4th Symposium of the Aquatic Entomology Societies in East Asia (AESEA), 5 - 8 มกราคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2011 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินคุณภาพน้ำบริเวณทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยแมลงน้ำอันดับไทรคอบเทอร่า", ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร, 19 - 21 มกราคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย
2009 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "แมลงหนอนปลอกน้ำระยะตัวอ่อนบริเวณทางน้ำออกของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์", การประชุมวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, 13 พฤษภาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย
2009 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์", การประชุมวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, 13 พฤษภาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย