การจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศและพืชเศรษฐกิจโดยการอบดินด้วยวิธีชีวภาพ

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, exนส.จุฬารตน์ บุตกิจ, "ผลของการอบดินด้วยวิธีชีวภาพจากการสลายตัวของพืชตระกูลกะหล่ำต่อการควบคุมแบคทีเรียโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 391-402
Publish Year National Conference 2
2016 exการะเกด ชูช่วย, exเครือวัลย์ ดาวงษ์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การอบดินด้วยวิธีชีวภาพด้วยพืชตระกูลกะหล่ำเพื่อการควบคุมเชื้อ Pythium aphanidermatum", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "การใช้พืชวงศ์กะหลำในการอบดินโดยวิธีชีวภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย