การจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศและพืชเศรษฐกิจโดยการอบดินด้วยวิธีชีวภาพ

Publish Year National Conference 1
2010 exอุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, exไก่แก้ว สุธรรมมา, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "อิทธิพลจากการสลายตัวของพืชตระกูลกะหล่ำต่อการเจริญของเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุของโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย