การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 127-140
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The analysis of Thai native vegetables’ names", การประชุมวิชาการระดับนานาชาติไทยกับอาเชียน: ภาษา โลกทัศน์ วัฒนธรรม, 26 - 27 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2011 inดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี", มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม, 18 - 19 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ", สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่5 มนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย: ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน, 28 - 29 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างคำของชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้าน", มิติใหม่ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย, 12 - 13 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาทางความหมายและการจัดประเภทของ “ผัก” และ “ผลไม้”", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยสังคมของไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่ , 15 มีนาคม 2009, เชียงราย ประเทศไทย
2009 inดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The semantic categorization of Mon and Thai native vegetable names", Fourth International Conference on Austroasiatic Linguistics (ICAAL 4), 29 - 30 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย