รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้งานฟาร์มเป็นฐานของสถาบันอุดมศึกษาเกษตรในภูมิภาคตะวันตก