การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกหญ้าแฝกในการควบคุมการเกิดร่องน้ำลึก

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์, exTingsanchali, T., "Reduction of runoff and soil loss over steep slopes by using vetiver hedgerow systems", Paddy and Water Environment, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1-4, มกราคม 2013, หน้า 573-581
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการดักตะกอนจากน้ำหลากของรั้วหญ้าแฝก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 74-85