ลักษณะทางโมเลกุลของแมลงปอบ้านในพื้นที่นาข้าวภาคกลางประเทศไทย

Publish Year International Journal 3
2014 inนายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, อาจารย์, exHassan Ghahari, "A preliminary checklist of Odonata (Insecta) from the Arasbaran Biosphere Reserve and vicinity, northwestern Iran", Journal of Tropical Asian Entomology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 48-54
2012 inนายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, อาจารย์, exChamnarn Apiwathnasorn, exJiraporn Ruangsittichai, "MODIFIED MOLECULAR TECHNIQUES FOR DETECTING RICE ODONATE INSECTS IN THAILAND", Munis Entomology & Zoology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 852-856
2010 inนายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, อาจารย์, exจิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย, "Diversity of rice odonate insects in Lopburi Province, Thailand", New Entomologist, ปีที่ 59, ฉบับที่ 3,4, ตุลาคม 2010, หน้า 37-42
Publish Year International Conference 1
2008 inนายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, อาจารย์, " Seasonal distribution of rice damselflies in Central plain, Thailand. ", The 2nd International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region (2nd STGMS), October 2008, Hanoi, Vietnam. , 1 - 4 ตุลาคม 2008, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 1
2009 inนายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, อาจารย์, "Diversity of rice Odonata in Lopburi Province, Thailand.", The 4th Symposium of the Aquatic Entomology Societies in East Asia, January 2009, Khon Kaen, Thailand., 5 - 8 มกราคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย