การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค Giardiasis จากอุจจาระโคนมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exJiyipong, Tawisa, exThadtapong, Nalumon, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence and genotype of Giardia duodenalis in dairy cattle from Northern and Northeastern part of Thailand", ACTA PARASITOLOGICA, ปีที่ 60, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, หน้า 459-461
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exสินสมุทร แซ่โง้ว, exพรพรรณ พุ่มหอม, "ความชุกทางซีรั่มของการติดเชื้อ Neospora caninum ของโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย