โครงการศึกษาพฤติกรรมการสั่นของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ เนื่องจากแรงแผ่นดินไหว

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exนายอำนาจ ยานุวิริยะกุล, "อิทธิพลความหนาของชั้นดินกรุงเทพฯ ต่อพฤติกรรมการตอบสนองเนื่องจากแรงกระทำแผ่นดินไหว", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย