ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพเส้นใยของกัญชง