ปฏิกรณ์เมมเบรนรีฟอร์มแก๊สไฮโดรเจนความบริสุทธิ์สูงยิ่งเพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงเป็นพลังงานทดแทน

Publish Year National Conference 1
2008 exจิราภรณ์ เฉลย, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Hydrogen Production from Methane Steam Reforming", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ แห่งประทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย