การศึกษาความชุกของการติดเชื้อไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโคนมและโคสาวทดแทนในภาคตะวันตกของประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Early infection of bovine leukemia virus in dairy calves in Thailand", 13th Association of Institutions for Tropical Veterinary Medicine Conference, 23 - 26 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย