การติดตามผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลับบนพื้นที่สูง ของจังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก