การทดลองเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน เพื่อการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเชิงพาณิชย์