การห่อหุ้มสารต้านจุลชีพในอนุภาคไคโตซานซึ่งมีขนาดในระดับ ไมโคร/นาโนเมตร สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ต้านจุลชีพ

Publish Year International Journal 1
2011 exลลิตา เขียวฉอ้อน, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Preparation, characterization and in vitro release study of carvacrol-loaded chitosan nanoparticles", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , ปีที่ 84, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2011, หน้า 163-171
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exลลิตา เขียวฉอ้อน, "Encapsulation of bioactive compounds into chitosan nanoparticles", 59th SPSJ Annual Meeting, 26 - 28 พฤษภาคม 2010, Yokohama ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2011 exลลิตา เขียวฉอ้อน, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "ฟิล์มผสมไคโตซาน-สตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักคาร์วาครอล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exลลิตา เขียวฉอ้อน, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมและการตรวจสอบคุณลักษณะของอนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักคาร์วาครอล", the 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย