การศึกษาสายพันธุ์เห็ดแครงและสารออกฤทธิ์เพื่อพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

Publish Year National Journal 1
2011 exธิติยาภรณ์ ประยูรมหิศร, exอัจฉรา พยัพพานนท์, inดร.มาลี ศรีสดสุข, อาจารย์, "การวิเคราะห์สายพันธุ์เห็ดฟางด้วยวิธี ITS-PCR-RFLP", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 245-254