การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสำหรับหลักสูตรครูเกษตร 5 ปี

Publish Year International Journal 3
2009 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนให้กับนิสิตครูสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 143-155
2009 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of classroom research potential for five-year program pre-service teachers in agriculture, Kasetsart University", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2009, หน้า 143-155
2008 exWicha Khantibunyanuruk, exUsanee Palang, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ "เรียนเกษตรอย่างสร้างสรรค์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 207-215
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตครู หลักสูตร 5 ปี", การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลก, 25 มีนาคม 2009, เมือง นนทบุรี ประเทศไทย
2008 exพัทธ์ธิดา จาเลิศ, exอคปภา สุขอัจจะสกุล, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง "ศัตรูตัวร้าย" โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, นครปฐม ประเทศไทย