การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลในชุมชนและโรงงานขนาดเล็ก

Publish Year National Conference 1
2009 exKantarod Chakton, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การจำลองการผลิตไบโอดีเซลแบบวิวิธพันธ์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009