การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่ได้จากการไพโรไลซิสกากถั่วเหลืองโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา HZSM-5/MCM-41

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exนิธิ นิลฉวี, "Upgrading of bio-oil from pyrolysis of soybean cake by MCM-41", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products and The 2009 Asian Bio-Hydrogen Symposium, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exดร.พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์, exนางสาวสุชาวดี รัตนบุรี, "การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำมันชีวภาพกากของถั่วเหลืองโดยกระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับซีเรียมออกไซด์ที่ผลิตจากเทคนิคสเปรย์ไพโรไลซิส", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 26 - 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย