การจัดการน้ำภายหลังการติดผล เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอาการเนื้อแก้วของผลมังคุด

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, "อัตราคายน้ำของผลมังคุดที่อยู่ภายในและภายนอกทรงพุ่ม", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 25 - 27 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย