การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ โดยมีสารสกัดพลูและ/หรือน้ำมันพลูเป็นองค์ประกอบหลัก: 1. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อในห้องน้ำแบบพกพา 2. ผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดทำความสะอาดแบบพกพาเพื่อใช้ยับยั้งเชื้อปนเปื้อนจากที่สาธารณะ

Publish Year International Conference 1
2020 inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Antibacterial Activity of Ethanol Extract and Essential Oil of Piper Betle Leaves Against Foodborne Pathogens", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins , 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2016 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, "การยับยั้งงเชื้ อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในห้องน้ำสาธารณะด้วยน้ำมันหอมระเหยพลู นํ้ามันหอมระเหยพลูผสมกับนํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร และสูตรผสมนํ้ามันหอมระเหยที่มีนํ้ามันหอมระเหย พลูเป็นองค์ประกอบหลัก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย