การพัฒนาแบบจำลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมันในมายองเนสเสริมตัวต้านออกซิเดชันระหว่างการเก็บรักษา