การวิเคราะห์รูปแบบการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอต่อลักษณะเพศของปรงสกุล Cycas ในประเทศไทยโดยเทคนิค Methylation-Sensitive Amplification Polymorphism (MSAP) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลจำเพาะกับเพศ ของปรง

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์, exMethanee Toahsakul, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Comparative Karyomorphological Study between Male and Female Plants of Some Cycas and Zamia Species", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 476-485