ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค สำหรับนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร