การศึกษาปัจจัยคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์และมีอิทธิพลต่อความชอบของผลไม้ไทยบางชนิด

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย ชานนท์ สาระสุข, "Driver of Liking of Thai Mangoes", International Seminar On Food and Agricultural Sciences 2012 (ISFAS 2012), 4 - 5 กันยายน 2012, มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2010 exชานนท์ สาระสุข, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของมะม่วงพันธุ์นํ้าดอกไม้ในระยะดิบและสุก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย