การพัฒนาภาชนะบรรจุและการใช้งานที่พึงประสงค์ของสารกั้นสี จากแป้งข้าว