รูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาอย่างยั่งยืน : ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัย