การตรวจสอบ Geminivirus Subgroup III ในวัชพืช

  • ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

  • คณะเกษตร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551 (2551-2552)

  • inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์