การศึกษากระดาษต้านจุลินทรีย์สำหรับการประยุกต์ทางการบรรจุ

Publish Year International Journal 2
2010 exนางสาวสุทธิ์สุดา วานิช, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial effects of coating solution containing clove oil and hydrophobic starch for coating paperboard", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2010(3), ฉบับที่ 02, มีนาคม 2010, หน้า 204-212
2009 exสุวรัตน์ รักช่วย, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial effects of vanillin coated solution for coating paperboard intended for packaging bakery products", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2009, หน้า 138-147
Publish Year International Conference 3
2011 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุทธิสุดา วานิช, "Clove-Oil Incorporated Antimicrobial Paperboard", The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 15 - 18 พฤษภาคม 2011, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2010 exนส.สุวรัตน์ รักช่วย, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial Paperboard Packaging for Bakery Product", The 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 - 15 ตุลาคม 2010, Tainjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 exสุทธ์สุดา วานิช, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial Effects of Coating Solution Containing Clove Oil and Hydrophobic Starch for Coating Paperboard ", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 exนางสาวสุทธ์สุดา วานิช, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของกระดาษต้านจุลินทรีย์ที่เคลือบด้วยนํ้ามันกานพลูในตัวพาแป้งดัดแปร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย