การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม

Publish Year International Conference 2
2010 inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิภาพร แก้วสมบูรณ์, "Effect of concentration of nutrient solution on sunflower growth in hydroponic system", ISSAAS INTERNATIONAL CONGRESS 2010:Agricultural Adaptation in Response to Climate Change , 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, Denpasar, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2010 inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐสุดา คำยอด, "Potential of chlorophyll fluorescence as an indicator for assessment of water stress in sunflower growth in hydroponic cultured", ISSAAS INTERNATIONAL CONGRESS 2010:Agricultural Adaptation in Response to Climate Change, 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, Denpasar, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย